องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 

  ชื่อ +
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@muangdon.go.th
 
  ชื่อ +  
นางสาวดวงใจ ชมพุทธ์
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  081-556034
  อีเมล์ +  admin@muangdon.go.th
 
 
  ชื่อ +
นายเกรียงไกร  จันทลีลา
  ตำแหน่ง + รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  080-1953074
  อีเมล์ +  admin@muangdon.go.th
 
  ชื่อ +  
นางสาวจารุณี บุญประสม
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  095-5369454
  อีเมล์ +  admin@muangdon.go.th
 
  ชื่อ +  
นายประกาศิต จรทะผา
  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนโยธา
  โทรศัพท์ +  081-7184571
  อีเมล์ +  admin@muangdon.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวจารุณี บุญประสม
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา
  โทรศัพท์ + 095-5369454
  อีเมล์ +  admin@muangdon.go.th