องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบ ี ยบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประชุมของสภาเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 19 ต.ค. 2561 ]144
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 19 ส.ค. 2561 ]177
3 ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2560 [ 30 มี.ค. 2561 ]164
4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 12 ม.ค. 2561 ]151
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 [ 17 ต.ค. 2560 ]131
6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 9 ต.ค. 2560 ]138
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 [ 9 ต.ค. 2560 ]143
8 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 [ 5 ต.ค. 2560 ]132
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการนับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 [ 5 ต.ค. 2560 ]138
10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 [ 4 ต.ค. 2560 ]138
 
หน้า 1|2