องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสภา อบต.
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน

แนวทางการพัฒนา

1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบตลอดจนการศึกษาตลอดชีวิต ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

1.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในโรงเรียนที่เป็นประโยชน์  มุ่งมั่นคุณภาพชีวิตของผู้เรียนทุกโรงเรียนในตำบล

1.3  จัดให้มีการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและงานรัฐพิธี

1.4  พัฒนาการเรียนการสอนและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและอุปกรณ์พอเพียง

1.5  ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ

1.6  ส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติธรรม

 

2.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

                                2.1  ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนสายหลักและสายรองให้ได้มาตรฐานสัญจรไปมา

                                  ได้สะดวก

2.2  ประสานงานกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.3  ทำการขยายเขตไฟฟ้าให้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน

                                2.4  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการอุปโภค บริโภค และด้าน

                                   การเกษตร

                                 

3.  ด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

3.1  ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมการประกอบอาชีพ  แก่กลุ่มอาชีพ  เพื่อสร้างเสริมรายได้ให้ประชาชนในเขตตำบลเมืองโดน  อย่างเพียงพอ  (ตามหลักการ   เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย  ขยายโอกาส)

3.2  จะน้อมนำ  ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มาปรับใช้  เพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้

3.3  ประสานส่วนกลางสนับสนุนของบประมาณในการพัฒนาลำห้วยแอกให้เป็นแหล่งน้ำสำหรับประกอบอาชีพทางการเกษตรอย่างสมบูรณ์และเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ

3.4  สนับสนุนการรวม กลุ่มอาชีพ  ทุกกลุ่มอาชีพให้มีทุนหมุนเวียนในการกู้ยืมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพกลุ่มให้พัฒนายิ่งขึ้น

4.  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

4.1  ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ตลอดการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข

4.2  มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.3  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน  โดยให้ชุมชนพึ่งตนเองได้

                                4.4  ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนตามความเหมาะสม

4.5  ส่งเสริมสนับสนุน อปพร. ให้มีขวัญและกำลังใจในการอาสาเข้ามาทำงานเพื่อพี่น้องชาวตำบลเมืองโดนตามความจำเป็นและภารกิจที่ปฏิบัติ

    4.6  ยกย่องและส่งเสริมผู้สูงอายุ  พัฒนาบริการสุภาพอนามัยรวมทั้งนำ 

           ประสบการณ์และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาช่วยในการพัฒนาสังคม

    4.7 ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ 

           และทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเอง ได้ 

5.  ด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา

5.1  ประสานงานและร่วมมือกับสถานีอนามัยหนองคูเป็นแกนหลักในการพัฒนาทุกด้านเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน

5.2  เสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเข็มแข็งเป็นพื้นฐานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและเป็นภูมิคุ้มกันจากปัญหาสังคมแก่สมาชิกทุกวัยในครอบครัว

5.3  ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในชุมชน

 

6.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

6.1  ส่งเสริม  สนับสนุนในการฟื้นฟูป่าชุมชนและอนุรักษ์ป่าชุมชนในตำบลเมืองโดนทุกแห่งให้เป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

6.2  ส่งเสริมให้มีการจัดทำสวนสาธารณะสวนสุขภาพและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อน

6.3  ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยผ่านกระบวนการของชุมชนให้ประชาชนส่วนร่วมในการจัดการการบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

7.  ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

7.1  บริหารงานบุคลากรในองค์กรให้มีทัศนคติรู้รักสามัคคีและถือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมทั้งส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

7.2  สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการทำประชาคมและติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในทุกหมู่บ้านในเขตตำบลเมืองโดนอย่างทั่วถึง

7.3  ส่งเสริมและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด  โดยร่วมมือกับเครือข่ายพลังชุมชนต้านยาเสพติดตำบลเมือง

      โดน  อปพร,ยามประจำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจ

7.4  ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนได้รับทราบ

7.5  จัดระบบการให้บริการแก่ประชาชนตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานอย่างทั่วถึง

7.6  บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและเสร็จตามระยะเวลากำหนดเพื่อประโยชน์และโอกาสของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

7.7  สนับสนุนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้มีความรู้คู่คุณธรรม