วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายฉลาดไปป่าช้า (ต่อจากเส้นเดิม) บ้านดอนยาว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านเมืองโดน หมู่ที่ 1 ไปบ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคสลเส้นกลางบ้าน จำนวน 2 จุด บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้าน จำนวน ๓ จุด บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบบ้านคุ้มหัวสะพาน บ้านดอนยาว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้าน จำนวน 3 จุด บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมู่บ้านคุ้มหัวสะพาน บ้านดอนยาว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวาง่อระบายน้ำ สายข้างสระหนองปู่ตา บ้านดอนยาว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายข้างหนองโสน บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในแต่ละหมู่บ้่านในพื้นที่ตำบลเมืองโดน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง